Statut

S T A T U T
S P Ó Ł K I A K C Y J N E J
& 1
Nazwa Spółki brzmi POLSKIE CENTRA HANDLOWO – USŁUGOWE Spółka Akcyjna-Spółka używa też skrót PCHU S.A.
& 2
Siedzibą Spółki jest Warszawa
I. PRZEDMIOT DZIAŁANIA
& 3
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, obejmującej działalność wytwórczą, budowlaną, handlową i usługową a w szczególności:

 1. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
 2. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
 3. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)
 4. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z)
  5.Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)
  6.Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 46.22.Z)
  7.Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3) 8.Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4) 9.Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)
 5. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
  11.Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2)
  12.Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z)
  13.Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.43.Z)
  14.Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5)
  15.Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6)
  16.Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7)
  17.Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.81.Z)
  18.Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z)
  19.Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z)
  20.Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
  21.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
 6. Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (PKD 53.10.Z)
  23.Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z)
  24.Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1)
  25.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
  26.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)27.Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
  28.Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
  29.Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
  30.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
  31.Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
  32.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
 7. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
  34.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z) –
  35.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
  36.Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z) –
  37.Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z)
 8. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z)
  39.Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z) -40.Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z) 41.Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
  42.Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z)

​& 4

 1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony
 2. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Założycielami Spółki są:

& 51.Spółka może powoływać i prowadzić w kraju oddziały do budowy lub adaptacji lokalnych centrów handlowo-usługowych oraz przystępować jako uczestnik, wspólnik, udziałowiec, akcjonariusz do organizacji gospodarczych, krajowych i zagranicznych, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz postanowień Statutu Spółki
2.Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm. ) oraz postanowienia niniejszego statutu

II.FUNDUSZE SPÓŁKI

& 6
Na fundusze Spółki składają się
1/ kapitał zakładowy –
2/ kapitał zapasowy
3/kapitał rezerwowy ( sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie) –
4/ inne fundusze celowe, tworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy –
& 7-
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i podzielony został na 500 (pięćset) akcji o numerach od A 0001 do A 0500, o wartości nominalnej 200,00 PLN (dwieście) za jedną akcję, 40 (czterdzieści) akcji, o wartości nominalnej 200,00 PLN (dwieście) za jedną akcję, o numerach od B 0001 do B 0040, 540 (pięćset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 200,00 PLN (dwieście) za jedną akcję, o numerach od C 0001 do C 0540 oraz 170 (sto siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 200,00 PLN (dwieście) za jedną akcję, o numerach od D 0001 do D 0170 –

 1. Akcje Spółki, o których mowa w pkt. 1 są akcjami imiennymi przy czym akcje o numerach od A 0001 do A 0500 są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, akcje o numerach od B 0001 do B 0040, od C 0001 do C 0540 i od D 0001 do D 0170 są akcjami zwykłymi co do prawa głosu 3. Kapitał zakładowy został zebrany z wpłat gotówkowych akcjonariuszy akcji Serii A, Serii B, serii D oraz Serii C pokrytej z kapitału zapasowego i rezerwowego spółki & 8 Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze subskrypcji akcji na okaziciela oraz kolejnych emisji akcji imiennych Decyzje o podwyższeniu kapitału zakładowego podejmuje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna być podjęta większością ¾ głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego & 9 Kapitał zapasowy powstaje z części zysku pozostającego do dyspozycji Spółki oraz różnicy uzyskanej przy dalszych emisjach akcji, pomiędzy ceną emisyjną akcji a ich ceną nominalną Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych. – & 10 Z zysku bilansowego, po opłaceniu podatku dochodowego Spółka może przeznaczać corocznie;
  1. 10% na powiększenie kapitału zapasowego do czasu, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie osiągnie jednej trzeciej kapitału zakładowego,
  2. co najmniej 10% na powiększenie kapitału rezerwowego, –
  3. pozostałą część zysku na dywidendę dla posiadaczy akcji oraz świadectw założycielskich
   O podziale zysku decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

III. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

& 11
1.Akcje są zbywalne –

 1. Zbycie akcji wymaga zgody Zarządu. Zarząd podejmuje jednocześnie decyzje czy akcje sprzedawane przez akcjonariuszy – założycieli zachowują uprzywilejowanie. Pierwszeństwo nabycia akcji imiennej przysługuje akcjonariuszom założycielom. W przypadku rezygnacji założycieli z zakupu takich akcji w ciągu miesiąca od dnia zaoferowania im nabycia akcji, akcjonariusz może sprzedać akcje dowolnemu podmiotowi polskiemu-
 2. Akcjonariusz może posiadać dowolną ilość akcji –
 3. W przypadku gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków
 4. Akcje imienne nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela -&12 –
  1.Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela nie może być dokonana poza przypadkami określonymi w & 15. –
  2.Akcje Spółki mogą być umorzone w przypadku utrzymania się przez 3 kolejne lata obrotowe ujemnego wyniku finansowego
  3.Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariuszy –
 5. Spółka może nabywać akcje w celu ich umorzenia-
 6. Akcje ulegają umorzeniu poprzez obniżenie kapitału zakładowego
 7. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia & 13- Akcjonariusze – założyciele zobowiązują się wnieść do Spółki 100% należności, z tytułu objętych akcji imiennych, przed jej zgłoszeniem do rejestru handlowego. – & 14-
  1. Tytułem wynagrodzenia za usługi oddane przy powstaniu Spółki – Spółka wydaje imienne świadectwa założycielskie.
  2. Świadectwa założycielskie wydane zostaną na okres nie przekraczający 10 lat od chwili zarejestrowania Spółki. Świadectwa te dają prawo uczestniczenia w podziale czystego zysku na tych samych zasadach jak pozostałe akcje.
   Liczba świadectw założycielskich nie może przekraczać 5 (pięć).

IV . WŁADZE SPÓŁKI

& 15
Władzami Spółki są; –

 1. Dwie osoby działające łącznie spośród pozostałych członków Zarządu
  RADA NADZORCZA –
  & 19 –
  1.Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób wybieranych przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, –
  2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata z tym, że członkowie pierwszej Rady powoływani są na jeden rok
 2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie
  4.Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie –
  &20
  1.Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki tylko osobiście.
  2.Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
  & 21
  Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w kwartale –
  Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zwoływać posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny, umotywowany wniosek Zarządu, wniesiony co najmniej na 14 (czternaście) dni przed proponowanym terminem posiedzenia.
  W przypadku braku określenia we wniosku Zarządu terminu posiedzenia Rady Nadzorczej, powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia wniosku.
  & 22-
  Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 50% jej członków. –
  & 23-
  1.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  2.Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 & 2 Kodeksu spółek handlowych –
 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej . Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej
  4.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 & 4 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała bądź uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu bądź uchwał-5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania
  & 24-
  Do kompetencji Rady Nadzorczej należy nadzór nad działalnością Spółki a w szczególności; 1.zatwierdzanie strategicznych kierunków rozwoju działalności Spółki

2.zatwierdzanie propozycji Zarządu co do udziałów kapitałowych Spółki, w tym do zaciągania przez Spółkę kredytów i pożyczek
3.rozpatrywanie wniosków Zarządu w sprawie tworzenia funduszów przeznaczonych na określone cele oraz programu użycia środków z funduszu rozwoju
4.rozpatrywanie budżetu Spółki
5.ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
6.ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty-
7.wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego-8.przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki-
9.uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej

 1. stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy o udzielanie Zarządowi pokwitowania z jego działalności-
 2. rozpatrywanie innych spraw zgłoszonych do Prezesa Rady Nadzorczej przez Zarząd, lub akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego-12. zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy-
 3. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności –
 4. wnioskowanie w sprawie wynagradzania i wysokości wynagradzania dla Prezesa Zarządu 15.wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości- 16.powoływanie i odwoływanie Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Członków Zarządu. & 25- Bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie roczne Zarządu powinny być przed rozpatrzeniem przez Radę Nadzorczą poddane badaniu przez biegłego rzeczoznawcę. – WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY- & 26 Zarząd zwołuje co roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy oraz na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. – &27
  1. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy niezbędna jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego. –
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, przy czym jednej akcji zwykłej odpowiada jeden głos a jednej akcji uprzywilejowanej odpowiadają dwa głosy. –
  &28 –
  Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, powinni oni złożyć umotywowany na piśmie wniosek do Zarządu Spółki, najpóźniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  & 29-
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy w szczególności; –
  1.powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
  2.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
  3.zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego –
  4.podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki –
  5.emisja obligacji każdego rodzaju-
  6.zmiana statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki
 6. rozwiązanie i likwidacja Spółki
  &30
  Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy-
  V RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI-
  & 31-
  1.Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy-
  2.Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami o rachunkowości
 7. Zarząd Spółki obowiązany jest do sporządzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego oraz poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta-
  VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE-
  & 32-
  Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętej przy obecności akcjonariuszy co najmniej ¾ kapitału zakładowego-
  & 33-
  Ogłoszenia dotyczące Spółki, wymagane przez kodeks spółek handlowych, będą publikowane w „Monitorze Polskim” lub dzienniku „Rzeczpospolita”. –
  &34
  W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.