RODO


Informacje RODO dla akcjonariuszy 

W nawiązaniu do obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polskie Centra Handlowo-Usługowe S. A. ( PCHU S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Włościańska 35a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000165026, NIP 5251917678, REGON: 012693577 .

2.Wszelkich informacji udzieli Państwu wyznaczonyprzez nas, Inspektor Ochrony Danych Osobowych drogą e mailową -adres email: jr@kph.pl,lub telefonicznie numer -22 6636306, dostępnyod poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–14:00.

3.Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 

a. w celu realizacji stosunku prawnego pomiędzy spółką a akcjonariuszem –podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, 

b. w celu wykonania obowiązków względem Akcjonariusza wynikających z nabycia i posiadania akcji PCHU S.A., oraz w związku z przepisami prawa KSH, w celu umożliwienia:

b1/ uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PCHU S.A. –podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

b2/ udzielenia na żądanie informacji dotyczących PCHU S.A. jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad-podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

b3/ wypłaty dywidendy -podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b4/ prowadzenia dokumentacji księgowo -podatkowej -podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

c. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z łączącym strony stosunkiem prawnym-podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. fRODO,uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi ze stosunku prawnego,

d. w celu nawiązania kontaktu z akcjonariuszem, możliwości skorzystania przez akcjonariusza z dodatkowych uprawnień–podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników administratora. Odbiorcami danych osobowych, będą: 

a. organy administracyjne i sądy Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie obowiązków rejestracyjnych lub informacyjnych Administratora, podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów.

b. podmioty świadczące na rzecz administratora usługi w szczególności usługi związane z obsługą prawną, obsługą informatyczną, operatorzy pocztowi/kurierzy.

5.Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza państwami Unii Europejskiej ).

6.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania statusu Akcjonariusza. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.

7.Posiadają Państwo:

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

c. prawo do przenoszenia danych,

d. prawo wniesienia sprzeciwu.

8.Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9.W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, posiadają Państwo prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej cofnięciem.

10.Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa oraz wymogiem Administratora w celach związanych ze stosunkiem korporacyjnym pomiędzy Państwem a Administratorem. Podanie przez Państwa danych dodatkowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na wypełnienie obowiązków prawnych.

11.Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. 

Informacje RODO dla pełnomocnika Akcjonariuszy 

W nawiązaniu do obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polskie Centra Handlowo-Usługowe S. A. ( PCHU S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Włościańska 35a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000165026, NIP 5251917678, REGON: 012693577 .

2.Wszelkich informacji udzieli Państwu wyznaczonyprzez nas, Inspektor Ochrony Danych Osobowych drogą e mailową -adres email: jr@kph.pl,lub telefonicznie numer -22 6636306, dostępnyod poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–14:00.

3.Dane osobowe pełnomocnika akcjonariusza będą przetwarzane w celu: 

a/ wykonania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zapewnienia przez Administratora realizacji uprawnienia akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusza przez pełnomocnika,

b/ zapewnienia przez Administratora możliwości wypłaty dywidendy przez pełnomocnika akcjonariusza,

c/ wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami

4.Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w szczególności usługi związane z obsługą prawną, obsługą informatyczną, operatorzy pocztowi-kurierzy.

5.Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nie należących do Unii Europejskiej )

6.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres wymagany przepisami prawa.

7.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8.Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9.W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, posiadają Państwo prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej cofnięciem.

10.Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonywania przez Państwa w imieniu mocodawcy przysługujących mu praw z akcji.

11.Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.