Dywidenda

Informacja o wypłacie dywidendy

Zarząd Polskie Centra Handlowo-Usługowe S. A. z siedzibą w Warszawie informuje, że:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Centra Handlowo-Usługowe S. A. w Warszawie dniu 28 czerwca 2019r podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych do podziału między akcjonariuszy. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 270,00 zł brutto.

2. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, tj. w dniu 28 czerwca 2019 r.

3. Zarząd spółki Polskie Centra Handlowo-Usługowe S. A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2019 r. ustalił termin wypłaty dywidendy na dzień 18.05.2020r r. Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę w następujący sposób:

1. przelewem na wskazany rachunek – po złożeniu stosownej dyspozycji,

2. gotówką w kasie Spółki – po złożeniu stosownej dyspozycji.

Dokumenty niezbędne dla celów wypłaty dywidendy: ❖ poprawnie wypełniony formularz dyspozycji wypłaty dywidendy, ❖ dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport), ❖ inne dokumenty wskazane w informacjach szczegółowych.

Informacje szczegółowe: ❖ Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych (nie posiadający akcji na współwłasność) składają dyspozycję wypłaty dywidendy na formularzu „Dyspozycja wypłaty dywidendy” (zał. nr 1 do niniejszej Informacji). Dyspozycję wypłaty dywidendy można składać osobiście w siedzibie Spółki od godziny 10.00 do godziny 14.00 lub wysłać listem poleconym na adres Spółki. W przypadku składania Dyspozycji wypłaty dywidendy osobiście, należy dostarczyć do Spółki wypełniony i nie podpisany druk stanowiący zał. nr 1 do Informacji. Dyspozycja wypłaty dywidendy składana osobiście, winna być podpisana przez osobę składającą w obecności pracownika Spółki, po wcześniejszym okazaniu dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W razie przesłania dyspozycji wypłaty pocztą podpis złożony na dyspozycji wypłaty dywidendy musi być notarialnie poświadczony.

Spadkobiercy Akcjonariusza (którzy uprzednio nie zostali wpisani do księgi akcyjnej), do dokumentów opisanych powyżej powinni załączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię prawomocnego postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia. ❖ Wypłaty dywidendy w imieniu małoletniego (niepełnoletniego) może dokonać rodzic jako przedstawiciel ustawowy lub tak jak w przypadku akcjonariusza ubezwłasnowolnionego opiekun lub kurator w/w, po przedstawieniu stosownego postanowienia sądu opiekuńczego. ❖ Wyznaczenie pełnomocnika – Akcjonariusze mogą odebrać dywidendę przez pełnomocnika. W takiej sytuacji pełnomocnik winien przedłożyć Spółce, wraz z pozostałymi dokumentami, pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej wskazujące imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL i nr dokumentu tożsamości mocodawcy i pełnomocnika. Podpis Akcjonariusza złożony na pełnomocnictwie musi być notarialnie poświadczony. Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnik powinien posiadać ze sobą własny dokument tożsamości. Podpis Akcjonariusza złożony na pełnomocnictwie musi być notarialnie poświadczony. Od należnej akcjonariuszom dywidendy zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% lub innej niż 19% przewidzianej dla osób zagranicznych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem dostarczenia aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Wypłata dywidendy zrealizowana zostanie przez Spółkę na dzień 18.05.2020 r. pod warunkiem skutecznego złożenia dyspozycji wypłaty dywidendy do dnia 04.05.2020 r. Złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy po dniu 04.05.2020r. może skutkować wypłaceniem dywidendy w terminie późniejszym niż 18.05.2020r. r.